Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Kérjük, hogy foglalása előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert a foglalás véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Linitasol Kft, mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. 

1. Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Linitasol Kft

A szolgáltató székhelye: 1211 Budapest Központi út 55-57 1/9.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybevevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@studiolinabudapest.com

Cégjegyzékszáma: 01-09-386485

Adószáma: 29308967-2-43

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: +36302000742

A szerződés nyelve: magyar

2. Alapvető rendelkezések

2.1 A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2 A jelen Szabályzat 2023. 05. hó 31. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot (a módosításra okot adó körülmények: jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 7 (hét) nappal a weboldalon közzéteszi – mely idő alatt a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3 Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. Megvásárolt szolgáltatások köre

3.1 Felhasználó a foglalás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.2 A szolgáltatás megnevezése: a fotóstúdió bérbeadása, vagyis üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű helység bérlés és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása. 

3.3 A fotóstúdió alap árának megfizetésekor Felhasználó igénybe veheti a stúdióban található bútorokat és kiegészítőket, Bluetooth hangszórót és az 1 db Godox lámpát a kerekes állványon a hozzá tartozó kiegészítőkkel.

3.4 Felhasználó köteles a konyha használatára felárat fizetni, amennyiben a konyhai eszközöket (főzőlap, sütő, robotgépek, étkészlet stb.) használatba szeretné venni, ételt készíteni vagy a tányérokat, étkészletet használni. A használat után Felhasználónak tisztán kell hagynia a konyhapultot és a főzőlapot. Az igénybe vett eszközöket a mosogatógépbe kell helyezni, azonban azt nem kell elindítani.

3.5 A bérlés csak a megadott létszámmal lehetséges, a kiválasztott időintervallumon belül. Késés esetén nincs lehetőség a foglalás csúsztatására, Felhasználó köteles a stúdiót akkor elhagyni, amikor a foglalása véget ér.

4. Foglalás menete

4.1 Felhasználó a szolgáltatásokat az Időpontfoglalás menü alatt található űrlap kitöltésével kezdeményezheti, ahol az időpontot és a bérlés időtartamát jelölheti ki. A foglalás akkor tekinthető jóváhagyottnak, ha az időpont kiválasztása után a szolgáltatás ellenértékének kifizetése bankkártyás fizetéssel megtörtént.

4.2 Felhasználó akkor válik jogosulttá a szolgáltatásra, amikor arról e-mailben a megrendelést követően visszaigazolást kap. Amennyiben a visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz email címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5. Lemondás, foglalás módosítása

5.1 A foglalás díjmentes lemondására az időpontot megelőző 72 óráig van lehetőség a visszaigazoló emailben található linkre kattintva vagy az info@studiolinabudapest.com email címen keresztül. A választott időpont előtti 72 órában a foglalás díja már nem igényelhető vissza.

5.2 Bármely foglalás összesen 1 alkalommal módosítható. A Felhasználónak lehetősége van a foglalás időpontjának módosítására legkésőbb a foglalás előtt 48 órával. A módosított időpontnak az eredeti időponthoz számított 7 napon belül kell lennie. Az időpont módosítása akkor tekinthető megtörténtnek, amikor a Szolgáltató egy, a Felhasználónak küldött e-mailben visszaigazolja azt.

5.3 Amennyiben a Felhasználó szeretné módosítani a foglalás időpontját, azt a visszaigazoló emailben található linkre kattintva teheti meg.

6. Fizetési feltételek

6.1 A foglalás akkor teljesül, amikor azt Felhasználó a weboldal felületén bankkártyás fizetéssel kifizette és arról visszaigazoló emailt kapott. 

6.2 A Szolgáltató által alkalmazott árakat a www.studiolinabudapest.com weboldalon teszi közzé, azokat bármikor jogosult megváltoztatni. 

6.3 A feltüntetett árak forintban értendőek, ÁFÁ-t tartalmaznak. Szolgáltató a befizetett összegről a Felhasználó felé számlát állít ki.

6.4 Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

7. Felhasználó jogai és kártérítési kötelezettsége

7.1 A felek közti szerződés értelmében Felhasználó jogosult az általa lefoglalt időpontban a fotóstúdiót használni. 

7.2 Felhasználó a nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A Szolgáltató kötelezettsége az emailben beérkezett panaszt 72 órán belül kivizsgálni és Felhasználónak érdemi választ adni.

7.3 Felhasználó felelős minden kár megtérítésére, melyeket a Szolgáltató részére ő maga, kísérője vagy kisállata okozott az általa foglalt időpontban. Felhasználó köteles a keletkezett kárról Szolgáltatót értesíteni, a keletkezett kárt megfizetni.

7.4 Felhasználó köteles a stúdiót olyan állapotban hagyni, ahogyan azt átvette. A stúdióból egyik eszköz, bútor sem vihető ki. Az ott felejtett tárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni.

7.5 Nyílt láng használata szigorúan tilos!

7.6 A stúdió berendezéseinek állapotában, működésében tapasztalt hiba esetén kérjük, azonnal értesítsen a +36302000742-es számon. Az eszközök esetleges hibája esetén, a stúdiót bérlő nem kezdheti el azok javítását, egy esetleges javítás során felmerült károkért, a Felhasználó anyagi felelősséggel tartozik.

7.7 A stúdió területére utcai cipőben belépés engedélyezett, azonban a papírhátterekre csak váltócipőben, vendégpapucsban szabad rálépni. A papírháttér szakadása vagy gyűrődése kárnak minősül.

7.8 A bútorok mozgatására kérjük fokozottan ügyelj, valamint kellékeinkre is vigyázz. A nem rendeltetésszerű használatból adódó károkért a Felhasználó anyagi felelősséggel tartozik.

7.9 Kistestű háziállat saját felelősségre megengedett, amennyiben szobatiszta. A háziállat által okozott bármilyen károkozás megtérítése a Felhasználót terheli.

8. Elállás joga

A 45/2014. (II.26,) Korm. rendelet szerinti, a szerződéskötéstől számított 14 napon belüli indoklás nélküli elállási, illetve felmondási jog a Felhasználót nem illeti meg. Ennek oka a jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató által nyújtott fotóstúdió bérlés szolgáltatás jellemzői.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ÁSZF elfogadásával a Szolgáltató által nyújtott fotóstúdió bérlés szolgáltatások vonatkozásában a 14 napon belüli elállási jogát nem gyakorolhatja.

9. Szerzői jogok

10.1 A studiolinabudapest.com, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tehát tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

10.2 A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

2023. 05. 31.